Privacyreglement

Geboortekaartjes
Regelmatig ontvangen wij na de geboorte een geboortekaartje. Wij vinden het leuk, en merken dat onze cliënten het leuk vinden, om de geboortekaartjes op te hangen in de praktijk. Het is natuurlijk mogelijk om een deel van de informatie vermeld op de geboortekaartjes onleesbaar te maken. Mochten jullie bezwaar hebben tegen het ophangen van het geboortekaartje, willen we jullie vragen om geen kaartje te sturen, of het te vermelden op de envelop.

Algemene informatie over de praktijk
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Verloskundige praktijk Castricum gevestigd te Castricum en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 52264319 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Aanspreekpunt voor de gegevensbescherming van de Verloskundige Praktijk is: Hester Louwen.

Plichten van verloskundigenpraktijk Castricum
Verloskundige praktijk Castricum is volgens de wet AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaats vindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
• Je gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
• voor zorgverlening;
• voor doelmatig beheer en beleid;
• voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door je zorgverlener, maar ook via de welkomsmail die je ontvangt na aanmelding, een folder of via onze website.
• Alle medewerkers (verloskundigen en waarneemsters) binnen Verloskundige praktijk Castricum hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.
• Persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij werken in een 2 staps beveiligd online verloskundig systeem: Onatal.
• Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Jouw rechten als betrokkene
Je hebt de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
• Het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan Verloskundige praktijk Castricum. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of jouw curator of mentor).

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website, de email en Onatal (ons verloskundig digitaal beveiligd dossier) worden er persoonsgegevens achtergelaten. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de zorg die je van ons ontvangt is het mogelijk dat wij de volgende gegevens verzamelen:
• Naam, adres gegevens
• Geslacht
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Medische gegevens
• De naam van je zorgverzekeraar
• De naam van je andere zorgverleners (huisarts, apotheek, andere relevante medisch specialisten)
• Tijdstip van je afspraak

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
• Het aanmaken van een medisch dossier
• Het bijhouden van het medisch dossier
• Het inplannen van een afspraak
• Het aanvragen en uitvoeren van bloedafname en onderzoek
• Het bijhouden van door jou aangegeven wensen en voorkeuren
• Het verlenen van goede zorg aan jou
• Het uitvoeren van overige, aangevraagde, diensten (denk bijvoorbeeld aan bloedafname of echoscopisch onderzoek)

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de zorgovereenkomst tussen jou als cliënt en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. De medewerkers van Verloskundige praktijk Castricum hebben de verplichting vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de zorgverlener voor verstrekking van persoonsgegevens uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen:
• Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden
• Wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde.

Uitwisseling gegevens
Wij wisselen jouw medisch dossier uit met de gynaecoloog als je vanwege een probleem in de zwangerschap, bevalling of de kraamperiode naar hen toe moet. Dit kan zijn via de polikliniek maar kan ook met spoed. Hiervoor vragen wij schriftelijk toestemming tijdens de 1econtrole bij ons. De verwijsbrief en het zwangerschapsdossier versturen wij per beveiligde mail, secure mail (zorgmail of zorgdomein)
Mocht je hier geen toestemming voor verlenen dan is het mogelijk dat de behandelend arts onvoldoende op de hoogte is van je voorgeschiedenis.
In sommige gevallen hebben wij per mail overleg met de gynaecoloog ook dit gaat per beveiligde mail.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met je apotheek, je huisarts en je kraamverzorgende en indien nodig met de kinderarts. Ook hiervoor vragen wij uw toestemming tijdens de eerste controle bij ons. Bij de apotheek gaat het om de medicatie die de verloskundige aan je heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens) die bij hen bekend zijn. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als verloskundige praktijk Castricum bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van je dossier
Als je een nieuwe verloskundige kiest (bijvoorbeeld bij verhuizing), is het belangrijk dat deze verloskundige op de hoogte is van je medische voorgeschiedenis. Je medische geschiedenis staat in je patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat je oude verloskundige het dossier overdraagt aan je nieuwe verloskundige. De oude verloskundige doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat je hebt gevraagd het dossier over te dragen aan je nieuwe verloskundige.
• Verstrekken van je dossier aan een nieuwe verloskundige Wanneer we een ondertekende aanvraag van je ontvangen, zullen we je medisch dossier verzenden naar je nieuwe verloskundige per secure mail. Je kunt ook persoonlijk een uitdraai van het originele dossier meekrijgen. Tijdens de zwangerschap krijg je regelmatig een uitdraai mee van je dossier, zodat je ook in de thuis situatie alle gegevens van je zwangerschap bij de hand hebt. Mocht je je dossier opvragen wanneer je niet meer bij ons onder zorg bent, dan vragen we je om jezelf te legitimeren met een paspoort of rijbewijs. Je hebt altijd recht op inzage in je dossier en op een kopie van je dossier.
• Opvragen van je dossier bij je vorige verloskundige
Wij laten je een toestemmingsformulier ondertekenen waarin staat welke gegevens wij bij je vorige verloskundige willen opvragen. Dit formulier sturen wij per secure mail naar hen toe, zodat ze de benodigde informatie Naar ons kunnen sturen.

Tot slot: mocht je naar aanleiding van dit privacyreglement nog vragen en of opmerkingen hebben dan vernemen wij dit natuurlijk graag.